Avís legal

Avís Legal

Informació General
El titular del lloc web lloc web www.sanmy.es és SANMY S.A., amb NIF A08543837 i domicili situat en Carretera de Castellar núm. 586, 08227, TERRASSA, (Barcelona). L’entitat es troba inscrita en el Registre Mercantil amb les següents dades d’inscripció: Inscrit Registre Mercantil de Barcelona, fulla núm. 28.727, foli 157, tom 2.709, llibre 2.088, secció 2a de Societats Ins. 1a
Amb ànim que l’ús del lloc web s’ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, SANMY S. a. informa l’usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre el present Avís Legal o qualsevol altre document informatiu del lloc web serà rebuda i solucionada contactant amb SANMY S.A., a través de l’adreça de correu electrònica: sanmy@sanmy.es

Propietat Intel·lectual
Tots els continguts que es mostren en el present lloc web, i especialment dissenys, textos, imatges, logos, icones, noms comercials, marques o qualsevol altra informació susceptible d’utilització industrial i/o comercial estan protegits pels corresponents drets d’autor, no permetent la seva reproducció, transmissió o registre d’informació excepte autorització prèvia del titular, SANMY S.A.. No obstant això l’usuari podrà utilitzar informació facilitada per a gestionar la seva comanda i les dades de contacte corresponents.

Enllaços
SANMY S. a. no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços feia altres llocs o pàgines web que, en el seu cas, poguessin incloure’s en aquest, ja que no té cap mena de control sobre aquests, per la qual cosa l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regeixin en aquests.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Introducció

La present Política de Privacitat ha estat desenvolupada tenint en compte el que es disposa per la Llei orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal en vigor, així com pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades, d’ara endavant el *RGPD.

Aquesta Política de Privacitat té per objecte posar en coneixement dels titulars de les dades personals, respecte dels quals s’està recaptant informació, els aspectes específics relatius al tractament les seves dades, entre altres coses, les finalitats dels tractaments, les dades de contacte per a exercir els drets que li assisteixen, els terminis de conservació de la informació i les mesures de seguretat entre altres coses.


Responsable del Tractament

En termes de protecció de dades *SANMY S.A., ha de ser considerat Responsable del Tractament, en relació als fitxers/tractaments identificats en la present política, concretament en l’apartat Tractaments de dades.

A continuació s’indiquen les dades identificatives del titular del present lloc web:
Responsable del Tractament: *SANMY S.A.
Adreça postal: Carretera de CASTELLAR núm. 586, 08227, TERRASSA, (Barcelona).
Adreça electrònica: sanmy@sanmy.es


Tractaments de dades

Les dades de caràcter personal que se sol·licitin, en el seu cas, consistiran únicament en aquells estrictament imprescindibles per a identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular d’aquests, d’ara endavant l’interessat. Aquesta informació serà tractada de manera lleial, lícita i transparent en relació amb l’interessat. D’altra banda, les dades personals seran recollits per a finalitats determinades explícites i legítimes, no sent tractats ulteriorment de manera amb incompatible amb aquests fins.

Les dades recollides de cada interessat seran adequats, pertinents i no excessius en relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzats sempre que sigui necessari.

El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política a fi que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, conforme als següents aspectes.


Finalitats del tractament

Les finalitats explícites per a les quals es duen a terme cadascun dels tractaments venen recollides en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives).

No obstant això, les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractats amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i atendre les sol·licituds practicades per l’usuari, especificades al costat de l’opció, servei, formulari o sistema de presa de dades que el titular utilitzi.


Legitimació

Per regla general, previ al tractament de les dades personals, *SANMY S. a. obté consentiment exprés i inequívoc del titular d’aquests, mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat en els diferents sistemes de recollida d’informació.

No obstant això, en cas que no es requereixi el consentiment de l’interessat, la base legitimadora del tractament en la qual s’empara *SANMY S. a. és l’existència d’una llei o norma específica que autoritzi o exigeixi el tractament el tractament de les dades de l’interessat.


Destinataris

Per regla general, *SANMY S.A. no procedeix a la cessió o comunicació de les dades a terceres entitats, excepte les requerides legalment, no obstant això, en cas que fos necessari, aquestes cessions o comunicacions de dades s’informen l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida de dades personals.


Procedència

Per regla general, les dades personals es recullen sempre directament de l’interessat, no obstant això, en determinades excepcions, les dades poden ser recollits a través de terceres persones, entitats o serveis diferents de l’interessat. En aquest sentit, aquest extrem serà traslladat a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida d’informació i dins d’un termini raonable, una vegada obtinguts les dades, i a tot tardar dins d’un mes.


Terminis de conservació

La informació recaptada de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per a complir amb la finalitat per a la qual van ser recaptats les dades personals, de manera que, una vegada complerta la finalitat les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a la disposició de les *AAPP, Jutges i Tribunals, per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, complert el citat termini es procedirà a la destrucció de la informació.
A títol informatiu, a continuació es recullen els terminis legals de conservació de la informació en relació a diferents matèries:

DOCUMENT TERMINI REF.  LEGAL
Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la seguretat social 4 anys Article 21 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social
Documentació comptable i fiscal a efectes mercantils 6 anys Art. 30 Codi Comerç
Documentació comptable i fiscal a efectes fiscals 4 anys Articles 66 a 70 Llei General Tributària
Control d’accessos a edificis 1 mes Instrucció 1/1996 de l’AEPD
Videovigilància 1 mes

Instrucció 1/2006 de l’AEPD
Llei orgànica 4/1997


– Dret de supressió: dret a obtenir la supressió de les dades en els següents suposats:

 • Quan les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la qual van ser recaptats
 • Quan el titular dels mateixos retiri el consentiment
 • Quan l’interessat s’oposi al tractament
 • Quan hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal
 • Quan les dades s’hagin obtingut en virtut d’un servei de societat de la informació sobre la base del que es disposa en l’art. 8 apt. 1 del Reglament Europeu sobre Protecció de dades.

– Dret d’oposició: dret a oposar-se a un determinat tractament basat en el consentiment de l’interessat.

– Dret de limitació: dret a obtenir la limitació del tractament de les dades quan se de algun dels següents suposats:

 • Quan l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti a l’empresa verificar l’exactitud d’aquests.
 • Quan el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades.
 • Quan l’empresa ja no necessiti les dades per als fins per als quals van ser recaptats, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims de l’empresa prevalen sobre els de l’interessat.

– Dret a la portabilitat: dret a obtenir les dades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats

– Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent

Els interessats podran exercitar els drets indicats, dirigint-se a *SANMY S.A., mitjançant escrit, remès a la següent adreça:Carretera CASTELLAR, KM 19 08227 TERRASSA (Barcelona) indicant en la línia d’Assumpte el dret que desitja exercitar.

En aquest sentit *SANMY S. a. atendrà la seva sol·licitud com més aviat millor i tenint en compte els terminis previstos en la normativa en matèria de protecció de dades.

Seguretat
Les mesures de seguretat adoptades per *SANMY S.A. són aquelles requerides, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 32 del *RGPD. En aquest sentit, *SANMY S.A., tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques, té establertes les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir el nivell de seguretat adequat al risc existent.

En tot cas, *SANMY S.A.té implementats els mecanismes suficients per a:

 1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 2. Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 3. Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.
 4. *Seudonimizar i xifrar les dades personals, en el seu cas.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Què són les Cookies?
Una *cookie és un arxiu o dispositiu que es descarrega en l’equip terminal d’un usuari amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l’entitat responsable de la seva instal·lació. És a dir, és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari.
Les seves principals funcions són:

 • Portar el control d’usuaris: quan un usuari introdueix el seu nom d’usuari i contrasenya, s’emmagatzema una *cookie perquè no hagi d’estar introduint-les per a cada pàgina del servidor. No obstant això, una *cookie no identifica només a una persona, sinó a una combinació de computador-navegador-usuari.
 • Aconseguir informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari, i intents de *spyware (programes espia), per part d’agències de publicitat i altres. Això pot causar problemes de privacitat i és una de les raons per la qual les cookies tenen els seus detractors.

Existeixen diferents tipus de cookies en funció, sobretot, de la finalitat per a la qual són utilitzades, així es distingeixen, entre altres les següents:

 • Cookies d’anàlisis: aquestes cookies s’utilitzen per a dur a terme una anàlisi dels comportaments i accions dels usuaris de la pàgina web així com per a l’elaboració de perfils de navegació amb la finalitat de realitzar millores tècniques de funcionament i de servei.
 • Cookies publicitàries: permeten una gestió eficient d’espais publicitaris sobre la base d’una sèrie de criteris, per exemple, verificar si l’usuari ha tingut ja accés o no a una notícia per a procedir a actualitzar-la amb una altra nova.
 • Cookies de publicitat comportamental: aquestes cookies s’encarreguen d’emmagatzemar informació del propi comportament dels usuaris centrant-se en els seus hàbits de navegació. Això permet establir perfils d’usuari en funció del seu comportament i utilitzar-los per a personalitzar la publicitat presentada.

Si l’usuari desitja obtenir més informació sobre les cookies pot consultar el següent lloc web http://www.aboutcookies.org/.

Quin tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?
La present pàgina web està utilitzant cookies que permeten facilitar a l’usuari l’ús i la navegació a través d’aquesta, garantir l’accés a determinats serveis, així com millorar la configuració funcional de la web.
Concretament, aquesta pàgina web utilitza les següents cookies:

Resum de Cookies
Tipus (funció)
NomDuradaPròpies/Tercers
Anàlisi
(Gestiona l’idioma utilitzat per l’usuari de manera anònima)
idioma24 horesPròpia
Anàlisi
(Guarda acceptació de la política de cookies de manera anònima)
aviso_cookies300 diesPròpia
Anàlisi
(S’usa per a assegurar que el visitant pot navegar d’una pàgina a una altra)
*PHPSESSIDSessióPròpia
Anàlisi
(Mesura les interaccions de l’usuari amb el lloc web: distingir als usuaris i limitar el percentatge de sol·licituds)
Google *Analytics (*gtag.*js):
_*ga, _*gid i _*gat
_*ga – 2 anys
_*gid – 24 hores
_*gat – 1 minut
De tercers

Com gestionar la configuració de les cookies?
En el present apartat es duu a terme una breu exposició de com consultar i dur a terme la configuració del sistema de cookies en relació als navegadors més comuns o més utilitzats pels usuaris.
En aquest sentit, pràcticament tots els navegadors permeten a l’usuari obtenir informació general sobre les cookies instal·lades en una pàgina web, concretament verificar l’existència d’aquestes, la seva durada o el sistema d’eliminació. En aquest sentit, a títol informatiu, es faciliten una sèrie d’enllaços relacionats:

D’altra banda, l’usuari podrà permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip modificant la configuració del seu navegador conforme a les instruccions indicades en aquest. A títol informatiu s’indica que habitualment la configuració de les cookies se sol dur a terme en el menú “Preferències” o “Eines” de cada navegador, en qualsevol cas, sempre podrà acudir a l’ajuda del seu navegador per a solucionar o solucionar els dubtes que se li generin sobre aquest tema.
Convé tenir en compte que, si s’impedeix la instal·lació de totes les cookies, el contingut de la web així com determinades funcionalitats i serveis facilitats per la mateixa poden veure’s afectats.

Scroll to Top